Menu

Privacy uitleg

Samen op Weg heeft met alle Twentse gemeenten een contract afgesloten voor de begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen met psychosociale problemen op alle levensgebieden, zoals wonen, werken, geldzaken, relaties onderhouden, opvoeding, gezondheid, etc.

Inleiding

In deze privacy uitleg vertellen wij u hoe Samen Op Weg om gaat met uw persoonlijke gegevens. Dit is van belang als u hulp van ons ontvangt of op een andere manier bij ons betrokken bent.

Samen op Weg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens en zorgt ervoor dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke privacywetten, waaronder de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit betekent dat Samen op Weg:

 • uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt (dit leest u verderop);
 • uw uitdrukkelijke toestemming vraagt als wij deze nodig hebben voor het gebruiken of delen van uw persoonlijke gegevens;
 • de juiste maatregelen heeft genomen voor de beveiliging (van toegang) tot uw persoonlijke gegevens;
 • geen persoonlijke gegevens doorgeeft aan anderen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van uw rechten wat betreft uw persoonlijke gegevens en u hierover van ons informatie ontvangt.

Samen op Weg is verantwoordelijk voor het juist gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze uitleg.

Het contactadres van Samen op Weg is:

Hoefblad 2, 7681 TK Vroomshoop, tel. 06-1450 5414. KvK nr. 64005240.

Indien u na het doornemen van onze privacy uitleg vragen heeft hierover of contact met ons wil op nemen kan dit via het contact formulier op www.samenopweg.nu of via een mail naar  info@samenopweg.nu . 

Hoe krijgen wij uw gegevens?

Wij krijgen uw gegevens op twee manieren:

 1. bij aanmelding ontvangen wij uw gegevens via een andere hulpverlener of via uw gemeente;
 2. tijdens de hulpverlening geeft u ons zelf aanvullende informatie over uw probleem of hulpvraag.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens (de doelen)? 

De gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn worden voor de volgende doelen gebruikt:

Op gebied van zorg en hulp

 • het begeleiden van gezinnen;
 • coachen van ouders en kinderen;
 • het bieden van individuele begeleiding;
 • het bieden van woonbegeleiding;
 • het verkrijgen van een indicatie WMO of Jeugdwet bij uw gemeente;
 • geven van advies en consult aan andere zorgverleners.

Op gebied van onze zorgverleners

 • Zorgen voor een goede bezetting van zorgverleners;
 • Borgen van kwaliteit van de zorgverlening.

Op gebied van bedrijfsvoering

 • Het bieden van de mogelijkheid om contact op te nemen met ons;
 • Het beheer van onze website;
 • Het mailen via beveiligde systemen.

Op gebied van administratie en verantwoording

 • Het sturen van facturen en declaraties;
 • Het nakomen van dossierverplichtingen;
 • Het doen van betalingen;
 • Het leveren van statistische gegevens.

De doelen en activiteiten hierboven genoemd, voeren wij uit omdat wij een overeenkomst hiervoor hebben met gemeenten, zorgverleners, leveranciers en cliënten.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht tot het uitwisselen van gegevens over zorgvolume met uw gemeente, het Centraal Administratie Kantoor (CAK) en het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Uw gemeente ontvangt geeninformatie over uw probleem of persoonlijke situatie.

Wij verstrekken ook geen informatie aan andere organisaties over de hulpvragen van onze cliënten. Wij doen dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming. U tekent hiervoor een formulier waarop u specifiek aan geeft welke organisaties uw gegevens moeten ontvangen.

Welke gegevens gebruiken we?

Voor de eerdergenoemde doelen gebruiken we o.a. de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht, BSN.
 • Bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, vestigingsadres, KvK nr., BTW nr., IBAN.
 • Bijzondere persoonsgegevens zoals uw diagnose, hulpvraag, uw achtergrond, uw beperkingen, uw zorgindicatie.

Samen op Weg gebruikt deze gegevens alleen voor de genoemde doelen en zal deze alleen voor andere doelen gebruiken, als dat nieuwe doel daarmee overeenkomt.

Ontvangers en verwerkers

Om goede zorg te kunnen verlenen, werken wij met anderen samen, dit zijn organisaties of personen die uw persoonsgegevens van ons ontvangen of in onze opdracht verwerken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De zorgverleners die voor ons werken en u helpen;
 • De gemeenten die u een zorgindicatie geven;
 • Het CAK die uw eigen bijdrage berekent;
 • Onze accountant en administrateur die onze administratie verzorgt;
 • De kwaliteitsfunctionaris die toe ziet op de uitvoering van de zorgverlening;
 • De websitebeheerder die ons technisch ondersteunt.

Uiteraard ontvangt elke partij alleen die gegevens die ze strikt nodig hebben. Alleen uw eigen hulpverlener kan uw persoonlijk dossier in zien. U kunt altijd bij ons navragen welke partij uw gegevens heeft ontvangen en ook wanneer en hoe vaak.

Concreet maken wij gebruik van o.a. de volgende verwerkers en/of systemen:

 • Zilliz; een elektronisch cliëntendossier voor kleinschalige zorgorganisaties
 • Zivver; e-mailen via een extra beveiligde omgeving
 • Snelstart; online boekhoudprogramma

Gegevens van kinderen

Onze website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen dit echter niet controleren. Daarom adviseren wij ouders betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat wij onbedoeld persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verwerken.

Als wij voor uitwisseling van persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, toestemming nodig hebben, vragen wij schriftelijke toestemming aan de ouder(s) die het gezag over het kind heeft/hebben.

Gebruik van cookies op de website

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer geplaatst kan worden als u onze website bezoekt. Onze website gebruikt alleen noodzakelijke cookies die de goede werking van de website mogelijk maken. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.

Beveiliging

Samen op Weg neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De persoonsgegevens die door Samen op Weg worden verwerkt zijn alleen toegankelijk via beveiligde software en zijn verder beveiligd met persoonlijke toegangscontrole.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Ontvangt u zorg van ons, dan hanteren we een bewaartermijn van twintig jaar na afsluiting van uw hulpvraag. Dit is wettelijk verplicht. Voor andere verwerkingen binnen Samen Op Weg gelden bewaartermijnen van twee tot zeven jaar of gedurende de looptijd van een contract.

Uw rechten

Volgens de geldende privacywetten hebt u de volgende rechten rondom uw persoonsgegevens:

 • U mag ze inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking en Samen Op Weg vragen de persoonsgegevens te verwijderen;
 • U mag Samen Op Weg vragen de hoeveelheid persoonsgegevens die ze verwerken te beperken;
 • U mag Samen Op Weg vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, machine leesbare vorm aan u te geven zodat u ze mee kan nemen;
 • Samen Op Weg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in haar diensten.

U kan van deze rechten gebruik maken door dit met uw hulpverlener te bespreken. Hij of zij zal u dan helpen.

U kunt daarnaast ook altijd een schriftelijk verzoek indienen via info@samenopweg.nu of per post. U krijgt een bevestiging van ontvangst en er wordt binnen vier weken voldaan aan uw verzoek.

Toezichthouder(s)

Vindt u dat Samen Op Weg niet juist om gaat met uw verzoek? Dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Daarnaast is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd www.skjeugd.nl of Klachten Portaal Zorg www.klachtenportaalzorg.nl